Danh sách khách hàng

Hoạt động Mã khách hàng Tên khách hàng Địa chỉ Số điện thoại Email Người tạo Ngày tạo Người sửa Ngày sửa