Danh sách đơn hàng

Hoạt động Mã đơn hàng Tên khách hàng Số điện thoại Trạng thái Tổng giá trị Ghi chú Người tạo Ngày tạo Người sửa Ngày sửa